Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD ICE ARENA FITNESS

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1. Návštěvník Ice Arena Fitness centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní Ice Arena Fitness centra nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Do­poručujeme se před návštěvou našeho centra nechat vyšetřit ošet­řujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Ice Arena Fitness centrum žádnou zodpověd­nost.

4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je po­vinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Ice Arena Fitness centra.

5. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6. Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do fitness centra do určených botníků.

7. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné předat personálu na recepci Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skuteč­nost oznámit obsluze Ice Arena Fitness centra.

9. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince z fitness centra vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních přípa­dech již dále neumožnit vstup do objektu fitness centra.

10. Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatných skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory Ice Arena Fitness centra.

11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit ob­sluze Ice Arena Fitness centra.

13. V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

14. V Ice Arena Fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzuma­ce alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

15. Do Ice Arena Fitness centra platí zákaz vstupu se zvířaty.

16. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Ice Arena Fitness centra se smí děti pohybovat v posilovně, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou

PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

17. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15 let. Je-li mladší

(7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

18. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tu­díž absolutně nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v pro­storu posilovny a vylézalo na posilovací stroje.

19. Do všech prostor Ice Arena Fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

20. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozova­teli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

21. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

22. Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.

23. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před koncem provozní doby tak, abyste nejpozději v 21:00 (víkendy 20:00) opouštěli prostor fitness centra.

Děkujeme

Team Ice Arena Fitness